Oferty Pracy w PUP  >>  Oferty pracy PUP

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

ogłasza konkurs ofert na:

 

 

Stanowisko ds. obsługi bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim

 

 

I.             Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:

NIEZBĘDNE:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  4. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
  5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów użytkowych: Microsoft    Office.

DODATKOWE:

Znajomość przepisów prawnych ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych oraz KPA.

II.           Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.   Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,

2.   Obsługa bezrobotnych,

3.   Upowszechnianie informacji o usługach wewnątrz urzędu,

4.   Przygotowywanie akt do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego dla uprawnionych bezrobotnych.

III.         Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys – curriculum vitae,

3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzające wykształcenie,

4. Kserokopie poprzednich świadectw pracy,

5. Ewentualne zaświadczenia o ukończonych kursach ( kserokopie),

6. Oświadczenia co do rozdziału I, punktu 1,2,

7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV.          Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS- stanowisko ds. obsługi bezrobotnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2011 r. godz.1500 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B.

 

Krosno Odrzańskie 09.06.2011 r.                                  

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

W Krośnie Odrzańskim

                                                                                              mgr Bolesława Zamorska - Puchta

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

ogłasza konkurs ofert na:

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy w Referacie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim Filia w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20 B.

 

 

I.             Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:

NIEZBĘDNE:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  4. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
  5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów użytkowych: Microsoft Office.

DODATKOWE:

Znajomość przepisów prawnych ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych oraz KPA.

 

II.           Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Organizowanie robót publicznych przy udziale samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2.      Refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne z związku z zatrudnianiem skierowanego bezrobotnego,

3.      Organizowanie prac interwencyjnych,

4.      Organizowanie prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

5.      Finansowanie kosztów w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób bezrobotnych lub poszukujących pracy posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

6.      Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 osobom bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,

III.         Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys – curriculum vitae,

3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzające wykształcenie,

4. Kserokopie poprzednich świadectw pracy,

5. Ewentualne zaświadczenia o ukończonych kursach ( kserokopie),

6. Oświadczenia co do rozdziału I, punktu 1,2,

7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV.          Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS- stanowisko ds. instrumentów rynku pracy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2011 r. godz.1500 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B.

 

Krosno Odrzańskie 24.01.2011 r.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

ogłasza konkurs ofert na:

 

Stanowisko ds. obsługi bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B

 

I.              Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:

NIEZBĘDNE:

1.     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

2.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3.     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4.     posiada wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe o profilu administracja, ekonomia, pedagogika pracy, poradnictwo zawodowe,

5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów użytkowych: Microsoft Office.

DODATKOWE:

Obsługa „Podsystemu obiegu dokumentów” i „Syriusza”, znajomość przepisów prawnych ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych oraz KPA, doświadczenie zawodowe: wykonywała zadania przez okres co najmniej 6 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia,

 

II.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy,

2.     Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku,

3.     Upowszechnianie informacji o usługach wewnątrz urzędu,

4.     Przygotowywanie akt do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego dla uprawnionych bezrobotnych.

 

III.          Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys – curriculum vitae,

3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzające wykształcenie,

4. Kserokopie poprzednich świadectw pracy,

5. Ewentualne zaświadczenia o ukończonych kursach ( kserokopie),

6. Oświadczenia co do rozdziału I, punktu 1,2,

7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

IV.           Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS- stanowisko ds. obsługi bezrobotnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2010 r. godz.1500 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B.

 

 

Krosno Odrzańskie 09.12.2010 r.

 

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

W Krośnie Odrzańskim

mgr Bolesława Zamorska - Puchta


Krosno Odrzańskie 14.12.2010 r.Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o naborze z dnia 09.12.2010 r. :

Punkt I ppkt 4 otrzymuje brzmienie : „ posiada wykształcenie co najmniej średnie”.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

stanowisko ds. obsługi bezrobotnych

……………………………………………

NAZWA STANOWISKA PRACY

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pani :

 

Imię i nazwisko : Mateusz Bryszewski

Zamieszkały/a: Łochowice

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

w/w uzyskał największą ilość punktów – 26/30

 

 

05.01.2011 r.

 

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

w Krośnie Odrzańskim

 

mgr Bolesława Zamorska - PuchtaWytworzył: mgr Bolesława Zamorska-Puchta
Wprowadził: Andrzej Wróbel
Data wytworzenia: 2005-11-16 12:35:16
Data udostępnienia: 2005-11-18 13:52:10
Data aktualizacji: 2011-06-10 10:34:55
© Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim 2011